Tin nổi bật

Chưa được phân loại

/Chưa được phân loại
15 09, 2018

Quyết định số: 583/QĐ-UBCK; Quyết định số 584/QĐ-UBCK…..

2018-10-02T14:19:29+00:0015 - 09 - 2018|

Ngày 6 tháng 7 năm 2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước [...]

25 04, 2018

Luật số: 68/1014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 do Quốc Hội ban hành

2018-10-29T14:45:10+00:0025 - 04 - 2018|

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội ban hành Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh [...]

26 04, 2016

Thông tư số: 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính

2018-10-26T16:59:00+00:0026 - 04 - 2016|

Ngày 19 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sự dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ [...]