Tin nổi bật

Pháp luật

/Pháp luật
13 01, 2020

Nghị định số:08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2020-01-13T09:13:51+00:0013 - 01 - 2020|

Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chính phủ Ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 [...]

13 01, 2020

Nghị định số:07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2020-01-13T09:00:39+00:0013 - 01 - 2020|

Ngày 05 tháng 1 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2020 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do [...]

8 01, 2020

Thông tư số:01/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính.

2020-01-18T15:23:14+00:0008 - 01 - 2020|

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát [...]

8 01, 2020

Nghị định số:05/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2020-01-08T14:50:25+00:0008 - 01 - 2020|

Ngày 03 tháng 01 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ [...]

6 01, 2020

Nghị định số:02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2020-01-08T15:21:35+00:0006 - 01 - 2020|

Ngày 01 tháng 01 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính [...]

6 01, 2020

Nghị định số:01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2020-01-08T14:18:29+00:0006 - 01 - 2020|

Ngày 01 tháng 01 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của [...]

3 01, 2020

Thông tư số:35/2029/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2020-01-14T14:22:50+00:0003 - 01 - 2020|

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 35/2019/TT-NHNN về quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật [...]

2 01, 2020

Thông tư số:32/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2020-01-02T13:57:20+00:0002 - 01 - 2020|

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 32/2019/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 6 tháng 9 [...]

2 01, 2020

Thông tư số:31/2019/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2020-01-02T14:19:25+00:0002 - 01 - 2020|

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 31/2019/TT-NHNN quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. [...]