Tin nổi bật

Pháp luật

/Pháp luật
2 01, 2019

Nghị quyết số:02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

2019-01-02T13:41:01+00:0002 - 01 - 2019|

Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng [...]

30 12, 2018

Thông tư số:132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính

2019-01-14T13:56:34+00:0030 - 12 - 2018|

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày [...]

29 12, 2018

Thông tư số:128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2019-01-07T09:13:49+00:0029 - 12 - 2018|

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2018/TT-BTC về Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng [...]

28 12, 2018

Thông tư số:127/2018-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính

2019-01-19T13:43:39+00:0028 - 12 - 2018|

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 127/2018/TT-BTC  về quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và [...]

26 12, 2018

Nghị định số:165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ

2018-12-27T15:51:57+00:0026 - 12 - 2018|

Ngày 24 tháng 12 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 [...]

25 12, 2018

Thông tư số:33/2018/TT-NHNH ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2018-12-25T09:38:23+00:0025 - 12 - 2018|

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5 tháng 12 năm [...]

13 12, 2018

Thông tư số:30/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước

2018-12-19T16:41:15+00:0013 - 12 - 2018|

Ngày 12 tháng 12 năm 2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 30/2018/TT-NHNN về hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là các [...]

11 12, 2018

Thông tư số:05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2018-12-21T15:15:43+00:0011 - 12 - 2018|

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT về quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói [...]

6 12, 2018

Nghị định số:163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ.

2018-12-06T09:28:03+00:0006 - 12 - 2018|

Ngày 04 tháng 12 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm [...]