Tin nổi bật

Pháp luật

/Pháp luật
3 09, 2019

Thông tư số:60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-09-12T17:08:58+00:0003 - 09 - 2019|

Ngày 30 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của [...]

19 08, 2019

Nghị quyết số:05/2019/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

2019-08-26T10:47:20+00:0019 - 08 - 2019|

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết số 05/2019/NQ -HĐTP về hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm [...]

19 08, 2019

Nghị định số:69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

2019-08-19T09:49:30+00:0019 - 08 - 2019|

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sự dụng tài sản công để thanh toán cho đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư [...]

16 08, 2019

Quyết định số:26/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2019-08-16T09:47:02+00:0016 - 08 - 2019|

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Căn cứ [...]

15 08, 2019

Nghị định số:68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

2019-08-16T09:55:37+00:0015 - 08 - 2019|

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm [...]

9 08, 2019

Thông tư số:50/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-08-14T15:18:44+00:0009 - 08 - 2019|

Ngày 08 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng [...]

9 08, 2019

Thông tư số:49/2019/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-08-14T11:42:03+00:0009 - 08 - 2019|

Ngày 8 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân [...]

9 08, 2019

Thông tư số:48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-08-17T10:43:32+00:0009 - 08 - 2019|

Ngày 08 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC về Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các [...]