Tin nổi bật

Văn bản chuyên ngành

//Văn bản chuyên ngành
23 01, 2019

Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

2019-01-23T15:13:45+00:0023 - 01 - 2019|

Ngày 22 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật [...]

30 12, 2018

Quyết định số:03/2018/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:02:21+00:0030 - 12 - 2018|

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ [...]

28 11, 2018

Quyết định số:02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:05:00+00:0028 - 11 - 2018|

Ngày 26 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà [...]

15 11, 2018

Thông tư số: 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-03T15:19:43+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của [...]

15 11, 2018

Thông tư số:109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-12T08:58:10+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế đọ kế toán áp dụng cho quý tích lũy trả nợ. Căn cứ Luật quản lý nợ [...]

14 11, 2018

Quyết định số: 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước

2018-11-24T09:54:18+00:0014 - 11 - 2018|

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu [...]

5 05, 2018

Thông tư 41/2018/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần

2018-07-04T09:36:30+00:0005 - 05 - 2018|

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu [...]

12 03, 2018

Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

2018-10-29T09:13:59+00:0012 - 03 - 2018|

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 1. Nghị định này [...]

12 03, 2018

Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền …

2018-07-04T08:38:18+00:0012 - 03 - 2018|

Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA [...]

11 03, 2018

Nghị định số:32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

2019-03-15T10:32:18+00:0011 - 03 - 2018|

Ngày 8 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ [...]