Tin nổi bật

Văn bản chuyên ngành

//Văn bản chuyên ngành
2 04, 2019

Quyết định số:590/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

2019-04-12T08:50:38+00:0002 - 04 - 2019|

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 590/QĐ-KTNH  về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí [...]

25 03, 2019

Quyết định số:479/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

2019-04-02T13:25:48+00:0025 - 03 - 2019|

Ngày 22 tháng 3 năm 2019 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 497/QĐ-KTNN  quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn [...]

23 02, 2019

Thông tư số:11/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Bộ Tài chính

2019-04-01T14:49:34+00:0023 - 02 - 2019|

Ngày 20 tháng 2 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định [...]

23 01, 2019

Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

2019-01-23T15:13:45+00:0023 - 01 - 2019|

Ngày 22 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật [...]

30 12, 2018

Quyết định số:03/2018/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:02:21+00:0030 - 12 - 2018|

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ [...]

28 11, 2018

Quyết định số:02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:05:00+00:0028 - 11 - 2018|

Ngày 26 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà [...]

15 11, 2018

Thông tư số: 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-03T15:19:43+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của [...]

15 11, 2018

Thông tư số:109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-12T08:58:10+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế đọ kế toán áp dụng cho quý tích lũy trả nợ. Căn cứ Luật quản lý nợ [...]

14 11, 2018

Quyết định số: 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước

2018-11-24T09:54:18+00:0014 - 11 - 2018|

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu [...]