Tin nổi bật

Văn bản chuyên ngành

//Văn bản chuyên ngành
2 04, 2019

Quyết định số:590/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

2019-04-12T08:50:38+00:0002 - 04 - 2019|

Ngày 29 tháng 3 năm 2019 Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 590/QĐ-KTNH  về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí [...]

25 03, 2019

Quyết định số:479/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

2019-04-02T13:25:48+00:0025 - 03 - 2019|

Ngày 22 tháng 3 năm 2019 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 497/QĐ-KTNN  quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn [...]

23 02, 2019

Thông tư số:11/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Bộ Tài chính

2019-04-01T14:49:34+00:0023 - 02 - 2019|

Ngày 20 tháng 2 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định [...]

23 01, 2019

Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

2019-01-23T15:13:45+00:0023 - 01 - 2019|

Ngày 22 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật [...]

30 12, 2018

Quyết định số:03/2018/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:02:21+00:0030 - 12 - 2018|

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ [...]

28 11, 2018

Quyết định số:02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước

2019-02-12T16:05:00+00:0028 - 11 - 2018|

Ngày 26 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà [...]

15 11, 2018

Thông tư số: 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-03T15:19:43+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của [...]

15 11, 2018

Thông tư số:109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2018-12-12T08:58:10+00:0015 - 11 - 2018|

Ngày 15 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế đọ kế toán áp dụng cho quý tích lũy trả nợ. Căn cứ Luật quản lý nợ [...]

14 11, 2018

Quyết định số: 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước

2018-11-24T09:54:18+00:0014 - 11 - 2018|

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu [...]

5 05, 2018

Thông tư 41/2018/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần

2018-07-04T09:36:30+00:0005 - 05 - 2018|

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu [...]