Tin nổi bật

Văn bản pháp quy

//Văn bản pháp quy
22 03, 2019

Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

2019-03-22T08:40:40+00:0022 - 03 - 2019|

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quyết định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao đồng về việc cấp phép hoạt động cho [...]

20 03, 2019

Thông tư số:13/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-03-23T10:57:18+00:0020 - 03 - 2019|

Ngày 15 tháng 3 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng [...]

15 03, 2019

Công văn số:2679/BTC-QLG ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính

2019-03-15T10:37:02+00:0015 - 03 - 2019|

Ngày 11 tháng 3 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành công văn số 2679/BTC-QLG về việc áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp. http://cpavietnam.vn/wp-content/uploads/2019/03/2669.pdf  

22 02, 2019

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính.

2019-03-09T15:05:39+00:0022 - 02 - 2019|

Ngày 20 tháng 02 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ [...]

15 02, 2019

Nghị định số:16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

2019-02-19T11:21:47+00:0015 - 02 - 2019|

Ngày 01 tháng 02 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm [...]

15 02, 2019

Nghị định số:14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

2019-02-19T11:12:00+00:0015 - 02 - 2019|

Ngày 01 tháng 02 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết [...]

11 02, 2019

Nghị định số:10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ

2019-03-11T11:11:58+00:0011 - 02 - 2019|

Ngày 30 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ [...]

26 01, 2019

Thông tư số:05/2019/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài Chính.

2019-03-01T14:05:33+00:0026 - 01 - 2019|

Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày [...]

22 01, 2019

Thông tư số:04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2019-01-23T17:04:24+00:0022 - 01 - 2019|

Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền [...]

10 01, 2019

Thông tư số:02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2019-03-20T17:04:46+00:0010 - 01 - 2019|

Ngày 08 tháng 01 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 [...]