Tin nổi bật

Đề xuất thay đổi kế toán hiệu lực thuế liên quan đến hợp đồng thuê và ngừng hoạt động.

///Đề xuất thay đổi kế toán hiệu lực thuế liên quan đến hợp đồng thuê và ngừng hoạt động.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Đề xuất thay đổi kế toán hiệu lực thuế liên quan đến hợp đồng thuê và ngừng hoạt động.

Nếu bạn nghĩ rằng kế toán cho thuê theo IFRS 16 mới là phức tạp, bạn thậm chí đã xem xét tác động kế toán hiệu quả thuế chưa?  
Vào năm 2005, một câu hỏi đã được đặt ra cho Ủy ban Phiên dịch IFRS ‘việc xử lý thuế hoãn lại liên quan đến tài sản và nợ phải trả phát sinh từ hợp đồng thuê tài chính là gì?’. Ủy ban lưu ý rằng có sự đa dạng trong thực tế (tức là một số đơn vị công nhận thuế hoãn lại cho thuê và những người khác không) trong việc áp dụng các yêu cầu của IAS 12 đối với tài sản và nợ phát sinh từ hợp đồng thuê tài chính, tuy nhiên, họ quyết định không xây dựng bất kỳ hướng dẫn nào vì có là một dự án hội tụ ngắn hạn của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và FASB về thuế thu nhập, nơi dự thảo tiếp xúc được dự kiến ​​vào cuối năm 2005. Dự thảo đó không bao giờ được đưa ra. Với sự ra đời của IFRS 16 Cho thuê, vấn đề này đã tăng lên về tầm quan trọng vì phần lớn các hợp đồng thuê sẽ được xử lý trên Bảng cân đối kế toán.
có nghĩa là gì cho bạn? 
Nếu bạn đã nhận ra thuế hoãn lại cho thuê và nghĩa vụ ngừng hoạt động thì không có gì. Nếu bạn không, thì bạn sẽ được yêu cầu công nhận thuế hoãn lại cho thuê và nghĩa vụ ngừng hoạt động trong tương lai (nếu ED này được phê duyệt và trở thành một phần của IAS 12).
Nhấn vào đây để đọc một bài viết (bao gồm một ví dụ hoạt động) từ Gary Kabureck, thành viên hội đồng quản trị của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế.
Nhận xét về IASB trước ngày 14 tháng 11 năm 2019
Để được trợ giúp chuyển sang IFRS 16, vui lòng bấm vào đây .

2019-08-14T10:49:48+00:0014 - 08 - 2019|