Tin nổi bật

Nghị định số: 119/2018/NĐ – CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số: 119/2018/NĐ – CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số: 119/2018/NĐ – CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

Nghị định 119/2018/NĐ – CP của Chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2018 về việc Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012…..

 

 

2018-11-27T13:23:17+00:0020 - 09 - 2018|