Tin nổi bật

Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

///Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

Ngày 22 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2019-01-23T15:13:45+00:0023 - 01 - 2019|