Tin nổi bật

Nghị định số:08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

///Nghị định số:08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chính phủ Ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại;

2020-01-13T09:13:51+00:0013 - 01 - 2020|