Tin nổi bật

Nghị định số:14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

///Nghị định số:14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:14/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 01 tháng 02 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2019-02-19T11:12:00+00:0015 - 02 - 2019|