Tin nổi bật

Nghị định số:16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

///Nghị định số:16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 01 tháng 02 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

2019-02-19T11:21:47+00:0015 - 02 - 2019|