Tin nổi bật

Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

///Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số:29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao đồng về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kỹ quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2019-06-11T08:49:13+00:0022 - 03 - 2019|