Tin nổi bật

Nghị quyết số:02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

///Nghị quyết số:02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị quyết số:02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ

Ngày 01 tháng 01 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019;

2019-01-02T13:41:01+00:0002 - 01 - 2019|