Tin nổi bật

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

….

 

 

2018-10-26T08:52:03+00:0026 - 10 - 2018|