Tin nổi bật

Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

Nghị định số 131/2018/NĐ – CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

 

2018-10-06T10:39:48+00:0002 - 10 - 2018|