Tin nổi bật

Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

///Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Nghị định số: 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP về sửa đội, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tài chính.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

 

2018-11-09T14:14:50+00:0009 - 11 - 2018|