Tin nổi bật

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở …

///Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở …
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở …

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

 

2018-07-03T12:58:41+00:0001 - 06 - 2018|