Tin nổi bật

Quyết định số:479/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

///Quyết định số:479/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Quyết định số:479/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước.

Ngày 22 tháng 3 năm 2019 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 497/QĐ-KTNN  quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức;

2019-04-02T13:25:48+00:0025 - 03 - 2019|