Tin nổi bật

Thông tư số:04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

///Thông tư số:04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2019-01-23T17:04:24+00:0022 - 01 - 2019|