Tin nổi bật

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính.

///Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Ngày 20 tháng 02 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

2019-03-09T15:05:39+00:0022 - 02 - 2019|