Tin nổi bật

Thông tư số:68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính.

///Thông tư số:68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Thông tư số:68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

2019-10-09T15:04:33+00:0002 - 10 - 2019|