Tin nổi bật

Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.

///Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.
Diễn đàn Công nghệ Tin học Mobile

Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu để lựa chọn mô hình tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của thông tin kế toán. Nguồn: internet

Nghiên cứu để lựa chọn mô hình tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của thông tin kế toán. Tổ chức kế toán quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng hướng dẫn cho bộ phận kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng quản trị doanh nghiệp. Qua thực tế nghiên cứu và khảo sát một số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh, bài viết trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực logistics tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi khảo sát, nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp (DN) nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực logistics nói riêng, để việc vận dụng kế toán quản trị (KTQT) cho các (DNNVV) được thuận lợi và hiệu quả, nhóm tác giả xây dựng nội dung tổ chức công tác KTQT trong các DNNVV thông qua các bước sau:

Thiết kế bộ máy kế toán doanh nghiệp

Nguyên tắc chung tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp

Thông thường, quy trình xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán DN cần tập trung giải quyết 3 nội dung cơ bản sau:

– Tổ chức công tác kế toán trong DN: Đây là công việc bao gồm nhiều nội dung khác nhau, liên quan chặt chẽ với nhau như xác định các phần hành kế toán, phân công phân nhiệm các thành viên kế toán. Việc tổ chức bộ máy kế toán phải lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo, sao cho thu thập thông tin vừa đầy đủ, kịp thời, vừa tiết kiệm chi phí trên nguyên tắc bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với khả năng và trình độ quản lý của DN.

– Mối liên hệ thông tin trong nội bộ kế toán: Mối liên hệ thông tin giữa các thành viên trong nội bộ nhằm cung cấp các dữ liệu cần thiết cho nhau để tập hợp và xử lý thông tin. Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận với nhu cầu thông tin trên các báo cáo kế toán, cần có sự sắp xếp phù hợp, sao cho thông tin được xuyên suốt.

– Mối liên hệ thông tin kế toán với các bộ phận khác: DN cần phải xác lập các kênh thông tin cần thiết giữa các phòng ban, phân xưởng, cửa hàng, kho hàng, để thỏa mãn việc cung và cầu thông tin trong nội bộ của DN, sao cho thông tin hữu ích đến tay người sử dụng, nhanh chóng và kịp thời. Yêu cầu đối với thông tin trong các báo cáo quản trị là phải được thiết kế gọn gàng, dễ hiểu, dễ kiểm tra đối chiếu.

Xây dựng mô hình bộ máy kế toán

Hiện nay, trên thế giới việc xây dựng bộ máy kế toán phổ biến có 3 mô hình sau: Mô hình kết hợp; Mô hình tách rời; Mô hình hỗn hợp. Mỗi mô hình tổ chức kế toán nói trên đều có ưu, nhược điểm riêng. Việc lựa chọn áp dụng mô hình tổ chức kế toán cần dựa vào điều kiện thực tiễn, cũng như đặc điểm của DN trên cơ sở so sánh lợi ích và chi phí của việc vận hành từng mô hình tổ chức đó.

Đối với các DNNVV, việc áp dụng mô hình tách rời hay hỗn hợp sẽ tốn kém nhiều chi phí, xu hướng là nên đi theo mô hình tổ chức bộ máy KTQT kết hợp sẽ hiệu quả hơn. Theo mô hình này, KTQT không sử dụng chế độ kế toán riêng, tách rời với kế toán tài chính (KTTC) mà sử dụng các tài khoản kế toán chi tiết, hệ thống sổ kế toán và báo cáo KTQT kết hợp chung trong một hệ thống kế toán thống nhất với KTTC. KTTC sử dụng các tài khoản kế toán tổng hợp còn KTQT sử dụng các tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết phù hợp, báo cáo kế toán nội bộ và còn sử dụng thêm các phương pháp khác như phương pháp thống kê, phương pháp toán… để hệ thống hóa và xử lý thông tin.

Phân công phân nhiệm các thành viên trong bộ máy kế toán

Việc phân công chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong bộ máy kế toán do trưởng phòng kế toán hoặc kế toán trưởng đảm nhiệm. Đây là khâu rất quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tổ chức nhân sự trong bộ máy kế toán phải dựa trên cơ sở tinh gọn, tránh chồng chéo lẫn nhau trong nghiệp vụ gây ách tắc công việc, làm giảm hiệu lực quản lý của bộ máy.

Có thể phân công một thành viên kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc về quản lý tài chính. Nếu có điều kiện, nên bố trí nhân viên của bộ phận KTQT kiêm nhiệm một số phần việc của bộ phận KTQT. Cụ thể, nhân viên kế toán chi phí, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có thể kiêm nhiệm phần hành của kế toán phân tích kinh doanh…

2019-11-05T16:14:55+00:0005 - 11 - 2019|