024 3783 2121 | CSKH : 024 3202 6888  |  info@cpavietnam.vn; hotro@cpavietnam.vn
Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty và hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản

 

bao cao thanh ly tai san cong ty

Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty và hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản (Ảnh minh họa)

Báo cáo thanh lý tài sản công ty, doanh nghiệp là mẫu văn bản được lập ra khi công ty, doanh nghiệp do giải thể hoặc tình hình doanh nghiệp… mà phải tiến hành thanh lý tài sản. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty

1. Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty được dùng khi nào?

Thông thường, công ty tiến hành thanh lý tài sản khi giải thể công ty. Theo đó, một trong những công việc doanh nghiệp phải thực hiện khi giải thể là thanh lý tài sản của doanh nghiệp và lập báo cáo thanh lý tài sản nộp cùng hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Do đó, mẫu Báo cáo thanh lý tài sản sẽ thường được sử dụng khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể. Mẫu báo cáo này được dùng để ghi chép về việc thanh lý tài sản và gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Một số mẫu Báo cáo thanh lý tài sản được nhiều doanh nghiệp sử dụng

2.1 Mẫu số 01

(Tên doanh nghiệp)

Số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……... (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..............................

Mã số doanh nghiệp: ………. do ……………. Cấp ngày ………………...

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….

2. Họ tên chủ doanh nghiệp:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................... Giới tính: .......................

Chức danh: ........................................................

Sinh ngày: ......... /....... /........... Dân tộc: ..............  Quốc tịch: ..............

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ........................................

Ngày cấp: ......... /....... /........... Nơi cấp: ....................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ...............

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................

Ngày cấp: .......... /....... /........... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ...........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...........................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................

Quốc gia: ............................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................

Xã/Phường/Thị trấn: ...........................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................

Quốc gia: ..........................................

Điện thoại: ............... Fax: .....................

Email: .................... Website: ...................

Báo cáo về kết quả thanh lý tài sản như sau:

Theo trình tự và thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên của doanh nghiệp đã họp và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Từ sau khi được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ……………. (nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp không tiến hành thuê và ký kết hợp đồng lao động với bất kỳ một người lao động nào. Do đó, doanh nghiệp không có bất kỳ nghĩa vụ với bất kỳ người lao động nào.

1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Nợ thuế: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ vào ngày …/…/…, kèm theo báo cáo tóm tắt hoặc văn bản xác nhận);

- Nợ phải trả, nợ phải thu: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ vào ngày …/…/…, kèm theo báo cáo tóm tắt);

2. Thanh lý các hợp đồng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã thanh lý xong tất cả các hợp đồng, cụ thể như sau: (Nêu rõ tên và thời điểm thanh lý của từng hợp đồng/ loại hợp đồng)

……………………………...

3. Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp (Ghi rõ việc thanh lý tài sản, phân chia tiền mặt của doanh nghiệp và ngày hoàn thành)

…………………………………...

4. Nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp đã thanh toán hết tất cả các nghĩa vụ thuế với Nhà nước và giao nộp tất cả các sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế. (kèm theo văn bản xác nhận)

5. Quyền lợi người lao động

Đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động và thanh toán đầy đủ các quyền lợi cho người lao động của doanh nghiệp vào ngày …/…/… (có danh sách kèm theo)

6. Thông báo giải thể

Doanh nghiệp đã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan Đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính/ chi nhánh của doanh nghiệp.

Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp đã hoàn thành. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan Đăng ký kinh doanh;

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- UBND phường, xã ;

- Lưu VP:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

2.2 Mẫu số 02

TÊN DOANH NGHIỆP

-----------------

Số:…../BCTLTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------------

...ngày......tháng…... năm ...


BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi:      Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương............

Tên doanh nghiệp:.................................................

Mã số doanh nghiệp: ................................................

Trụ sở chính: ........................................

Căn cứ Quyết định số …../QĐ ngày ….. tháng …... năm...... của Đại Hội Đồng Cổ Đông/Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/thành viên công ty hợp danh về việc giải thể Công ty.

Căn cứ điều lệ công ty...............................................

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/thành viên hợp danh đã tiến hành thanh lý tài sản và báo cáo thanh lý tài sản của Công ty như sau:

STT

Loại tài sản

Số lượng

Giá trị còn lại (đồng)

Lý do

1

Tài sản

......

......

 

2

Tiền mặt

......

......

 

TỔNG CỘNG

......

.......

 


Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi giải thể (nếu có).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận hồ sơ giải thể của doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

3. Quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp thực hiện thế nào?

Khi có tài sản thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý tài sản. Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Lập Đơn đề nghị thanh lý tài sản

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản cũng như quá trình theo dõi, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, bộ phận (hoặc phòng ban) có tài sản cần thanh lý của doanh nghiệp phải lập đơn đề nghị để trình lãnh đạo công ty phê duyệt. Trong đơn đề nghị đó phải ghi rõ danh mục tài sản cần thanh lý.

Bước 2: Ra quyết định thanh lý tài sản

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ thống kê, phân loại, số lượng, thu nhập hồ sơ kỹ thuật, các giấy tờ liên quan đến tài sản. Hội đồng thanh lý tài sản cũng đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản và xác định tài sản tương xứng là bao nhiêu. Tổ chức, thực hiện việc thanh lý tài sản và lựa chọn đối tác thanh lý tài sản.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản và giá trị tài sản tương ứng

Hội đồng thanh lý tài sản sẽ đánh giá chất lượng còn lại của tài sản dựa trên các yếu tố thực tế như: sổ bảo hành, vận hành thực tế, số lần sửa chữa, hao tốn nguyên liệu, mức độ cần thiết của tài sản.

Dựa trên những đánh giá chất lượng đó mà Hội đồng thanh lý tài sản cũng xác định được giá trị còn lại của tài sản để có thể đưa ra hình thức thanh lý đối vời từng loại tài sản.

Bước 5: Bán tài sản

Tài sản sau khi được kiểm tra, đánh giá sẽ được bán dưới các hình thức như: bán chỉ định hoặc thông báo bán công khai; bán đấu giá. Sau khi hoàn tất việc bán tài sản, khoản thu được sẽ được dùng để thực hiện thanh toán khoản nợ và nghĩa vụ còn lại của công ty giải thể (nếu có).

Phần còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ và hoàn tất thanh toán các khoản nợ sẽ được chia cho các thành viên công ty theo tỷ lệ góp vốn.

Trên đây là mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty.

Trích nguồn

Tác giả: Linh Trang

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

24/11/2022
  
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TRỤ SỞ CHÍNH
 • Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building 
  Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân
  TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 3783 2121
 • Fax: 024 3783 2122
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
 • Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
  ​7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  ​TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: 028 3832 9969
 • Fax: 028 3832 9959
CHI NHÁNH MIỀN BẮC
 • Số 97, Phố Trần Quốc Toản
  PhườngTrần Hưng Đạo 
  Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 73061268
 • Fax: 024 7306 1269
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • Tầng 16, Tòa nhà T01-C37 Bắc Hà
  ​Đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm,   TP. Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024 6666 6368
 • Fax: 024 6666 6368